انواع گیاهان دارویی(2)

به گزارش نشریه دیجیتال گل قند، گیاهان دارویی همواره در زندگی ما ایرانی ها حضور داشته و دارند. اشتراك يورو 2024 اما اخیرا توجه گسترده به زندگی سالم باعث شده تا افراد به دنبال این گیاهان باشند و از آنان بهره ببرند در ادامه این مطلب انواع گیاهان دارویی را باخوانید.

خاکشیر
نام های دیگر: خاکشی – -اکشورخ خاکژی وغیره می باشد.
مشخصات : گیاهی است علفی یکساله ودوساله از تیره شب بو دارای ،
ساقه ای به ارتفاع متغیر 31سانتی متر تا یک متر می باشد . قسمت پایین
گیاه دارای پوششی ازکرک و باالی گیاه بدون کرک ودر بعضی مواردتمام
گیاه بدون کرک است . گل های آن به رنگ زرد روشن می باشد . رقم الحظ میوه آن
خورجین درازداشته که در داخل غالف خورجین دانه ها قرار دارند

 

شاهتره
نام های دیگر: -شاهترج -شاتره سل -البقولطان تلخی وغیره می
باشد یاهی علفی وگ:مشخصات . یکساله دارای ساقه نسبتاً قوی ،
برگهای کم و بیش سبز و غبار آلود . گل های آن به رنگ سفید
به ونوعی دیگر ، رنگ بنفش مایل به قرمز ، مجتمع بصورت خوشه
های کوتاه و میوه اش مدور یا بیضوی به قطر 1 میلی متر می باشد . این گیاه بطور خودرو در نواحی مرطوب و
کنار جریانهای آب ، دیوارهاو زمین های نرم ومتروک می روید . جمع آوری شاهتره ها از اردیبهشت تا مهرماه
که گیاه دارای گل و برگ است ، صورت می گیرد کلیه قسمتهای گیاه به مصارف درمانی می رسد .
طبیعت آن : گرم وخشک است

 

شیرین بیان

نام های دیگر : گیاه شیرین – -ریشه مجو مویانه وغیره می باشد.
مشخصات : گیاهی است علفی وچند ساله ، دارای هوایی بلند ساقه به
طول نیم تا یک متر که در محیط های مساعد به ارتفاع 1 مترهم می
رسد . برگهای آن به رنگ سبز غباری است. گل های آن به رنگ آبی
روشن، بنفش ، زرد و غالباً همراه با لکه های سفید رنگ است . میوه آن
به رنگ قهوه ای یا قهوه ای روشن است .ریشه این گیاه خیلی عمیق در
زمین فرو می رود. این گیاه دو نوع دارد که از نظر ظاهری شبیه بهم هستند اما از نظرخواص فیزیو لوژیکی کامال
متفاوت می باشند. ریشه یکی از آنها تلخ مزه بوده وتقریباسمی است وتلخه یا تلخ بیان نام دارد ودیگری که مورد
نظر طبی است ریشه شیرین مزه دارد وشیرین بیان نامیده می شود . ریشه و ریزوم شیرین بیان مصارف دارویی
بوی ودارایدارند مخصوص و طعم آنها شیرین است
طبیعت آن : گرم وتر است

 

بابونه
نام های دیگر: بابونچ-اقحوان – بابونه صغیروغیره می باشد .
مشخصات : گیاهی است یکساله بسیار معطر به ارتفاع برگهای هیک متر ک
آن سبزبریده شده وبسیار نازک . گل های آن به رنگ سفید و زردوبسیار
معطرکه در یک طبق مدورکوچک قرار دارد و درفصل بهار وتابستان می رسند. میوه اش فندقه و بسیار کوچک می
باشد
قسمت مورد استفاده این گیاه کاپیتول های آن است که در فاصله ماههای اردیبهشت تا مهر آنرا از ساقه جدا کرده
و برای خشک کردن به صورت قشر نازکی می گسترانند .
طبیعت آن : طبیعت آن گرم وخشک است

 

بومادران
نلم های دیگر: الف ورقه -بوی مادران – هزار برگ وغیره می باشد .
مشخصات : گیاهی است چند اارتفساله با ع 11 تا81 ساقه هاییوسانتی متر
پوشیده ازکرک کوچک و برگهای آن.زرد رنگ باریک .است
گلهای آن خیلی کوچک وسفیدرنگ ودربعضی گونه هاسفید مایل به
کبودیامایل به صورتی داردکه درتابستان به شکل گروهی درانتهای ساقه گل دهنده ظاهر می شوند از کلیه .
قسمتهای این گیاه بوی قوی استشمام می شود بطوری که به مجرد دست زدن به اعضای گیاه این بو احساس می
.گردد قسمت مورد استفاده این گیاه ، سر شاخه گل دار و برگ آن است که طعم تلخ و بوی قوی دارند .
طبیعت آن: طبیعت آن گرم وخشک است

 

ادامه دارد….

اگر میخواهید در رابطه با انواع گیاهان دارویی بیشتر بدانید در مطلب سوم نیز با ما همراه باشید. سباق خيول

دیدگاه‌ها 0

ارسال دیدگاه

*
*