به گزارش نشریه دیجیتال گل قند، نوش داررو در کتاب شاهنامه نام برده شده اما تقریبا 90 درصد افرادی که شاهنامه را خوانده اند و یا اسم نوش دارو را شنیده اند نمی دانند که ان ترکیب چه بوده و چرا به آن نوش دارو می گفتند. در ادامه مطلب به شما خواهیم گفت که […]

  • گل قند
  • 28 اسفند 1399
  • 1 دقیقه برای خواندن