به گزارش نشریه دیجیتال گل قند، کنسانتره غلیظ شده و فشرده شده میوه و یا یک محصول می باشد که عموما می تواند جامد باشد و توانایی گرفته شدن آب از آن نیز را داشته باشد، این محصول می تواند شما را در بسیاری از زمینه های درمانی کمک کند و همینطور استفاده های دیگری […]

  • مدیر سایت
  • 5 خرداد 1400
  • 1 دقیقه برای خواندن