طبیعتی که خداوند برای انسان مهیا ساخته متناسب با شرایط زندگی و سلامت انسان می باشد و همین باعث شد که شعار (این طبیعت توست) در قلب گل قند جای گیرد. خداوند در طبیعت رازهایی را برای کشف انسان قرار داده دانشمندانی مانند ابن سینا و زکریای رازی به آن ساخته و پرداخته اند، در […]

  • گل قند
  • 28 اسفند 1399
  • 0 دقیقه برای خواندن